DSCF2672
Méšova stéla (Mesha Stele / Moabitský kámen)
Méša vypráví, jak se Kemoš (též Chámos), bůh Moábců rozzlobil na svůj lid a dopustil, aby byli Moábci podrobeni Izraeli. Nakonec se bůh Kemoš vrátil a pomáhal králi Méšovi, aby se zbavil jha Izraele a obnovil zemi Moáb.
V Bibli je zmínka o Kemóšovi v souvislosti s Moábskou zemí:
Běda tobě, Moábe, jsi ztracen, lide Kemóšův! Učinil z jeho synů utečence, z jeho dcer zajatkyně Síchona, krále Emorejců.
4. Mojžíšova, 21, 29

Originál stély (z 9. stol. př. Kr.), objevený v r. 1868 německým misionářem F. A. Kleinem, je umístěn v muzeu Louvre v Paříži.
Úryvek ze stély: Ale já jsem shlédl na něj a na jeho dům. A Izrael zcela a navždy zahynul. Omrí se zmocnil celé země Mehadaba. Sídlil v ní za svých dnů a polovinu dní jeho synů, čtyřicet let, ale Kemoš ji vrátil za mých dnů...
Mesha Stele / Moabite Stone
The Mesha tells how Chemosh (also Chemosh), the god of the Moabites, became angry with his people and allowed the Moabites to be subjugated by Israel. Eventually, the god Chemosh returned and helped King Mesha to throw off the yoke of Israel and restore the land of Moab. The Bible mentions Chemosh in connection with the land of Moab:
Woe unto thee, O Moab, thou art lost, O people of Chemosh! He has made his sons fugitives, his daughters captives of Sihon king of the Amorites.
4. Moses, 21, 29
The original stele (9th century B.C.), discovered in 1868 by the German missionary F. A. Klein, is housed in the Louvre Museum in Paris. An excerpt from the stele:
But I looked down on him and on his house. And Israel perished utterly and forever. Omri has taken possession of the whole land of Mehadaba. He dwelt in it in his days and half the days of his sons, forty years, but Chemosh returned it in my days...

Jordánsko 2019