DSCF3436
Mukawir / Machaerus – místo Herodova paláce, kde byl popraven sv. Jan Křtitel.

Matouš 14
1 V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi
2 a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“
3 Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
4 neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“
5 Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka.
6 Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi,
7 a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá.
8 A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele.“
9 Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli,
10 a dal Jana v žaláři stít.
11 Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce.
12 Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.

Jordánsko 2018